یدالله امینی"مفتون" شاعر

شاعر

 جناب هادیان

هنرمند همزبان و همدل من، انگار که از روح انسان عکس میگیرد و کسی که چهره خود را در آینه او می بیند

افسوس می خورد که چرا او را زودتر از این نشناختم تا خود را نیز ب یپرده و بی فاصله شناخته باشم.

چنین می بینم که عدسی دوربین او حرکت تندیس ایستای هنر است که اسکلت زندگی را جان مغناطیس و نور می بخشد. 

 

دیگر نمیدانم با چه واژه ای تمام کنم که با خداحافظی و آرزوی های قلبی مفارقت جسمی را تن بدهم و نه فراق روحی را

همین و خدا دوستی را از ایشان در حق ما نگیر.