فریباوفی

 

نویسنده

هادیان فردیتی قوی دارد و این برای من عجیب و البته جالب بود. به این ها باید شخصیت صمیمی و راحت را هم باید اضافه کرد.

برای من دیدار با او تجرب های منحصر به فرد بود.