فخرالدین فخرالدینی

عکاس، نقاش

 

 

فکر می کنم هادیان گنجینه ای را برای آیندگان جمع آوری م یکند که، بتواند این دوران و ظرفیت های فرهنگی و هنری این خطه را در یک جا ثبت و ضبط کند. آنچه

امروز ما شاهد خلأ اطلاعاتی نسبت به هنرمندان و فرهیختگان گذشته خود هستیم در آینده برای ماها پیش نیاید

هادیان عزیز همیشه سرزنده و پر انرژی و خستگی ناپذیر و پاینده باشند. موفقیت این هنرمند عزیز را آرزومندم.