کتاب "چهره های معاصر آذربایجان" پاشا هادیان در برنامه نردبان

مجموعه: video