رونمایی ارشاد و فرهنگ اسلامی تبریز از کتاب "چهره های معاصر آذربایجان"

مجموعه: video